Konkurs projektów do finansowania w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Termin składania wniosków: od 30.04.2019r. do 14.06.2019r.

Dla kogo?

  • mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa
  •  firm z sektora MŚP, prowadzących działalność w województwie:
    lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

enova365_obszary_poziome_z ikonami

Finanse:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 170 000 000 PLN,

w tym 100 000 000 PLN na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.

Wsparcie obejmuje:

  •  zakup nieruchomości
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje)

Więcej informacji o programie dofinansowania

google drive

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan