Ze względu na uchwaloną ustawę z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), w dniu dzisiejszym opublikowano nową wersję systemu enova365: 2003.2.2, w której zaimplementowano mechanizmy obsługujące nowe przepisy.

Pełny opis zmian w nowej wersji znajduje się poniżej.

kadry place i hr

Zmiany w zakresie zasiłków:

 • do 46 dni wydłużony został limit zasiłku opiekuńczego przysługującego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki z powodu COVID-19;
 • lista przyczyn nieobecności: “Zwolnienie opieka (ZUS)” uzupełniona została o pozycję: “Zamknięcie placówki dorosłej osoby niepełnosprawnej – koronawirus”;
 • lista przyczyn nieobecności: “Zwolnienie chorobowe” została uzupełniona o pozycję: “Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus 100%“.
 • umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.

Zmiany w zakresie badań lekarskich:

 • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawieszona została konieczność wykonywania badań okresowych;
 • formularz badań lekarskich uzupełniony został o pole “Data ważności przedłużona do” z datą terminu badania, do której wydłużona zostaje ważność danego badania.

Zmiany w zakresie szkoleń BHP:

 • na formularzu “szkolenia BHP” dodano parametr “Data ważności przedłużona do” z datą, do której przedłużono ważność szkolenia BHP;
 • dodano czynność „Operacja seryjna – Wydłuż termin szkolenia BHP”;
 • zmiana w raporcie “Szkolenia BHP”. W raporcie “Szkolenia BHP” dostępnym z listy pracowników, w kolumnie z terminem dodano informacje o przedłużonym terminie wykonania szkolenia okresowego BHP. 

Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

Nowe wydruki:

 • wniosek “RSP-C – świadczenie dla zleceniobiorcy”;
 • uaktualniono wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19;
 • dodano nowy wydruk “Wykaz pracowników uprawnionych do dofinansowania z FGŚP (COVID-19)“.

Zmiany w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia:

 • dodano operację: “Ustawa COVID-19 / Obniż wymiar etatu“;
 • dodano standardową strefę czasu pracy o nazwie “Przestój ekonomiczny“, która służy do odnotowania na kartotece pracownika (zakładka “Kalendarz/Czas pracy“) informacji o liczbie godzin, podczas których pracownik przebywał na przestoju.

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy:

 • na definicji kalendarza, parametr “Weryfikuj standardowe reguły czasu pracy” uzupełniony został o pozycję “COVID19“;
 • w kartotece pracownika na zakładce “Etat/Inne” dane dodano sekcję: “Okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego“, w której jest dostępny parametr: “Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego – COVID-19“.

Zmiany w zakresie rozliczania składek PPK w okresie przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy:

 • zrealizowano zawieszenie naliczania składek na PPK dla pracowników przebywających na przestoju ekonomicznym lub pracowników z okresowym obniżeniem wymiaru etatu.

Zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności:

 • zapisany został okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID19. Domyślnie jest to okres od 14 marca do 13 kwietnia 2020 roku;
 • na zakładce “Dane ubezpieczeniowe” dodano parametr “Orzeczenie wydane przez“, w którym należy odnotować, czy dane dotyczące stopnia niepełnosprawności dotyczą orzeczenia wydanego przez ZUS, czy Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan