Nowa wersja enova365: 2005.2.3

W związku z publikacją na stronach Ministerstwa Finansów nowych schematów plików XML służących do wysyłki e-Deklaracji PIT obowiązujących od lipca 2020 roku, w dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.2.3 enova365.

kadry place i hr

e-Deklaracje PIT – wysyłka e-Deklaracji PIT w enova365 została dostosowana do nowych schematów plików XML opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów. Nowe schematy do e-Deklaracji obowiązują od lipca 2020 i dotyczą e-Deklaracji:PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R oraz zbiorczych e-Deklaracji: PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-8C.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2005.2.2

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.2.2 enova365, w której znalazły się nowości w obszarach Księgowość oraz Kadry Płace. Opis zmian znajduje się poniżej:

kadry place i hr

Aktualizacja wskaźników:

 • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus, który obecnie wynosi 137 dni
 • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus, który obecnie wynosi 123 dni.
finanse i ksiegowosc

Deklaracja VAT-UE – wprowadzono nowe wzory informacji podsumowującej VAT-UE(5) oraz korekty informacji podsumowującej VATUEK(5). Nowe wzory informacji zawierają nową sekcję F prezentującą informacje o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu CALL-OFF STOCK i stosuje się je począwszy od rozliczenia za miesiąc czerwiec 2020 r.

Zawiadomienie ZAW-NR –  zaktualizowano formularz i wydruk dokumentu ZAW-NR do wersji 2.

Złe długi w PIT i CIT – w ramach funkcjonalności tzw. złych długów w podatkach dochodowych naliczanie propozycji korekt należności przeterminowanych o 30 dni.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2005.1.1

W dniu 2 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2005.1.1 enova365, która zmiany w modułach Kadry Płace oraz Księgowość. Pełny opis zmian znajduje się poniżej.

kadry place i hr

Nowy Płatnik – dostosowano deklarację RCA do nowej wersji Płatnika (metryka z 27 czerwca 2020 r.)

Aktualizacja wskaźników:

 • opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (123 dni) 
 • opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki- koronawirus (109 dni)
 • współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego, który od 1.07.2020 przyjmuje wartość 108,1%

finanse i ksiegowosc

Zaktualizowano od 1 lipca 2020 roku odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Aktualna stopa odsetek wynosi 10,10%.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2005.0.0

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2005.0.0 enova365, która zawiera szereg zmian – m.in. w module kadrowym zostały wprowadzone zmiany aktualizacji wskaźników, wyliczenia kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS. W modułach księgowych zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020 roku oraz wprowadzono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z art. 54. § 1. pkt 5 oraz art. 63. § 1 ordynacji podatkowej.

kadry place i hr

Aktualizacja wskaźników:

 • Opieka nad dzieckiem, zamknięcie placówki – koronawirus (109 dni);
 • Opieka nad dorosłą osobą niepełnosprawną, zamknięcie placówki – koronawirus (95 dni);
 • Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19 przyjmujący wartość 14.03.2020…30.06.2020;
 • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 331,47 zł
 • Minimalne wynagrodzenie uczniów;

Pracownicze Plany Kapitałowe – zmieniono wyliczenie kwoty wolnej dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych, w czasie zawieszenia opłacania składek ZUS;

Zajęcia komornicze – umożliwiono podwyższenie kwoty wolnej od zajęć o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny;

Przestój – umożliwiono wybór sposobu wyrównania do płacy minimalnej w przypadku wystąpienia wynagrodzenia postojowego;

PFRON – na podstawie wytycznych z PFRON zmieniono sposób wyliczania kosztów płacy na załączniku INF-D-P do deklaracji WND w przypadku częściowego bądź całkowitego zwolnienia ze składek ZUS.

finanse i ksiegowosc

Webservice – udostępniono mechanizm integracji z bankiem Alior;

Jednolity Plik Kontrolny – zaktualizowano struktury JPK_V7M i JPK_V7K zgodnie z wzorami opublikowanymi 8 maja 2020 na ePUAP;

Jednolity Plik Kontrolny – poszerzono zakres informacji na formularzu JPK_VAT w części “Ogólne”. Zmiany wynikają z połączenia w jednym pliku JPK danych z deklaracji VAT7/VAT7K oraz z ewidencji VAT i ułatwiają sprawdzenie zgodności danych;

Odsetki – zaktualizowano odsetki od 29 maja 2020. Aktualne wartości poniżej:

 • Odsetki ustawowe 3,6%
 • Odsetki ustawowe za opóźnienie 5,6%
 • Odsetki maksymalne 11,2%

Odsetki – Kontrolę odsetek maksymalnych ograniczono do naliczania odsetek w trybach:

 • Indywidualne, Ustawowe + Indywidualne, Wskazane;

Odsetki – Umożliwiono naliczanie odsetek podatkowych zgodnie z Art. 54. § 1. pkt 5 oraz Art. 63. § 1 Ordynacji podatkowej.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2004.0.1

W związku z udostępnieniem w dniu 6 maja br. nowej wersji programu SODIR OFF-LINE (GK 11.00)., w dniu dzisiejszym została opublikowana wersja enova365 o numerze  2004.0.1.

Nowa wersja enova365 skierowana jest przede wszystkich do Klientów składających Deklaracje WN-D za osoby niepełnosprawne, w celu otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie PFRON, Wnioski Wn-D z załącznikami przygotowane za kwiecień 2020 r. w SODiR ON-LINE przed 29 kwietnia 2020 r. lub w SODiR OFF-LINE przed zainstalowaniem wersji 11.00 powinny być edytowane i ponownie zapisane, co umożliwi konwersję do właściwej wersji załącznika INF-D-P i automatyczne wyliczenie właściwych kwot.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2004.0.0 oraz 2003.2.3

Od dzisiaj dostępna jest kolejna wersja 2004.0.0 enova365, która zastępuje wersję 2003.2.2 z dnia 24 kwietnia 2020 roku.

Wersja 2003.2.3 enova365 jest z kolei poprawką do wersji 2003.2.2 i jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla Klientów posiadających moduł Kadry Płace, a w szczególności Klientów, u których występuję błąd pomniejszenia wynagrodzenia o 1/30 z tytułu nieobecności ZUS, jeżeli w trakcie miesiąca zmieniła się waluta stawki zaszeregowania lub była wykonana aktualizacja ze względu na zmianę wymiaru etatu lub stawki.

W związku z zapowiadanymi kolejnymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi tzw. „Tarczy 3.0”, Producent na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i będzie je niezwłocznie implementować w kolejnych wersjach systemu enova365.

kadry place i hr

Pracownicze Plany Kapitałowe – dodano możliwość edycji daty przystąpienia do PPK w momencie wykonywania operacji seryjnych. Funkcjonalność dedykowana działom kadrowym firm odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji PPK.

Funkcjonalność umożliwia wprowadzenie jednej daty przystąpienia do programu dla większej liczby pracowników uczestniczących w programie.

Pracownicze Plany Kapitałowe – w Pulpicie Pracownika udostępniono zakładkę „Dokumenty PPK”. Użytkownicy Pulpitu Pracownika otrzymają wgląd do swoich deklaracji PPK.  

Pulpit Pracownika – na formularzu nieobecności wprowadzono zakładkę „Korekty”. Dzięki niej pracownik widzi korekty związane z nieobecnością (np. jeśli w momencie przebywania na urlopie wypoczynkowym zachorował, wtedy dział kadrowy wystawia zwolnienie chorobowe, a pracownik w Pulpicie widzi zmianę).

business intelligence

Wykresy – w zakresie prezentacji danych BI wprowadzono szereg modyfikacji i nowych rozwiązań poprawiających ergonomię tworzenia wykresów, a także znacząco zwiększających atrakcyjność przygotowywanych wizualizacji.

Dodano możliwości: wybór wariantu wykresu powiązanego z typem wykresu, wybór układu danych (położenie słupków, układ skumulowany, grupowany, nakładany czy procentowy), obracanie wykresów posiadających osie współrzędnych, podpisy na dla osi wykresów.

W celu przygotowania szczegółowych, bardziej dogłębnych analiz, dodano właściwość określającą wariant wykresu, powiązaną z wybranym typem wykresu. Oznacza to możliwość łączenia wykresów i porównywania różnych, skorelowanych ze sobą danych w jednym miejscu.

Wykresy kadrowo płacowe – dla działów kadrowych oraz kadry zarządzającej przygotowano zestaw nowych raportów i analiz, dzięki którym będzie można szczegółowo analizować zachowanie pracowników np. m.in rotacje, nieobecności, wynagrodzenia, czy limity urlopowe. 

Drukowanie Paneli BI – wprowadzono mechanizm umożliwiający drukowanie utworzonych Paneli BI. Wydrukowane Panele BI mogą zostać wykorzystane przez analityków, jak również kadrę zarządzającą w momencie braku dostępu do komputera/smartfona.

procesy

enova365 wersja przeglądarkowa – wprowadzono kontrolkę umożliwiającą tworzenie procesów z elementami BPMN. Kontrolka umożliwia dwa tryby pracy: modelowania i wdrożenia. Daje możliwość wykorzystania elementów standardu BPMN takich jak: rola procesowa, zadanie, połączenie oraz artefakt. Wykorzystanie nowego diagramu z elementami ogólnoświatowego standardu pozwoli na pełniejsze zrozumienie modelowanych procesów.

sprzedaz i crm

Drag&drop dla wiadomości email – wprowadzono możliwość dodawania obrazków do wiadomości email metodą drag&drop (przeciągnij i upuść). Czas przygotowania wiadomości email, która zawiera obrazki ulegnie znaczącemu skrócenia.

Funkcjonalność dedykowana handlowcom, pracownikom działu marketingu i sprzedaży, przygotowującym duże ilości wiadomości wysyłanych do kontrahentów.

Spellchecker – wprowadzono mechanizm sprawdzania pisowni przy tworzeniu wiadomości email. Funkcjonalność automatycznie wskazuje błędy, jakie pojawiły się przy tworzeniu wiadomości.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2003.2.2

Ze względu na uchwaloną ustawę z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), w dniu dzisiejszym opublikowano nową wersję systemu enova365: 2003.2.2, w której zaimplementowano mechanizmy obsługujące nowe przepisy.

Pełny opis zmian w nowej wersji znajduje się poniżej.

kadry place i hr

Zmiany w zakresie zasiłków:

 • do 46 dni wydłużony został limit zasiłku opiekuńczego przysługującego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki z powodu COVID-19;
 • lista przyczyn nieobecności: “Zwolnienie opieka (ZUS)” uzupełniona została o pozycję: “Zamknięcie placówki dorosłej osoby niepełnosprawnej – koronawirus”;
 • lista przyczyn nieobecności: “Zwolnienie chorobowe” została uzupełniona o pozycję: “Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus 100%“.
 • umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego/zasiłku chorobowego dla osób, które zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r.

Zmiany w zakresie badań lekarskich:

 • w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawieszona została konieczność wykonywania badań okresowych;
 • formularz badań lekarskich uzupełniony został o pole “Data ważności przedłużona do” z datą terminu badania, do której wydłużona zostaje ważność danego badania.

Zmiany w zakresie szkoleń BHP:

 • na formularzu “szkolenia BHP” dodano parametr “Data ważności przedłużona do” z datą, do której przedłużono ważność szkolenia BHP;
 • dodano czynność „Operacja seryjna – Wydłuż termin szkolenia BHP”;
 • zmiana w raporcie “Szkolenia BHP”. W raporcie “Szkolenia BHP” dostępnym z listy pracowników, w kolumnie z terminem dodano informacje o przedłużonym terminie wykonania szkolenia okresowego BHP. 

Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

Nowe wydruki:

 • wniosek “RSP-C – świadczenie dla zleceniobiorcy”;
 • uaktualniono wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19;
 • dodano nowy wydruk “Wykaz pracowników uprawnionych do dofinansowania z FGŚP (COVID-19)“.

Zmiany w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia:

 • dodano operację: “Ustawa COVID-19 / Obniż wymiar etatu“;
 • dodano standardową strefę czasu pracy o nazwie “Przestój ekonomiczny“, która służy do odnotowania na kartotece pracownika (zakładka “Kalendarz/Czas pracy“) informacji o liczbie godzin, podczas których pracownik przebywał na przestoju.

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy:

 • na definicji kalendarza, parametr “Weryfikuj standardowe reguły czasu pracy” uzupełniony został o pozycję “COVID19“;
 • w kartotece pracownika na zakładce “Etat/Inne” dane dodano sekcję: “Okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego“, w której jest dostępny parametr: “Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego – COVID-19“.

Zmiany w zakresie rozliczania składek PPK w okresie przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy:

 • zrealizowano zawieszenie naliczania składek na PPK dla pracowników przebywających na przestoju ekonomicznym lub pracowników z okresowym obniżeniem wymiaru etatu.

Zmiany w zakresie orzecznictwa o niepełnosprawności:

 • zapisany został okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID19. Domyślnie jest to okres od 14 marca do 13 kwietnia 2020 roku;
 • na zakładce “Dane ubezpieczeniowe” dodano parametr “Orzeczenie wydane przez“, w którym należy odnotować, czy dane dotyczące stopnia niepełnosprawności dotyczą orzeczenia wydanego przez ZUS, czy Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2002.1.1

Jest już dostępna nowa wersja enova365 o numerze 2002.1.1 , w której najważniejszą zmianą funkcjonalną jest obsługa nowej metryki w programie Płatnik, związanej z wprowadzeniem „Małego ZUS-u”.

kadry place i hr

Deklaracje ZUS – naliczanie deklaracji ZUS DRA II oraz ZUS RCA II dla korzystających z małego ZUS Plus dostosowano do nowych wzorów obowiązujących od 1 lutego 2020

Wskaźniki – zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 1 marca 2020:

– przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 5 198,58 zł;

– minimalne wynagrodzenie uczniów;

 

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan

Nowa wersja enova365: 2002.0.0

W dniu dzisiejszym została opublikowana wersja 2002.0.0 enova365.

Pełny opis zmian poniżej:

kadry place i hr

Obsługa Małego ZUS Plus – udostępniono mechanizmy umożliwiające obsługę rozliczeń obniżonych składek ZUS dla osób prowadzących działalność, które będą korzystały z “małego ZUS plus”. W ramach enova365:

 • zaktualizowano wskaźnik: “Współczynnik podstawy obniżonych składek”;
 • dodano nowy wskaźnik: “Maksymalna kwota przychodu mały ZUS plus”;
 • dodano parametr: “Kwota dochodu z poprzedniego roku”;
 • zmieniono nazwę parametru: “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu” na “Podstawa składek na ubezpieczenie społeczne zależna od przychodu/dochodu”.

System enova365 umożliwia tym samym rozliczanie w oparciu o programy „Mały ZUS” oraz „Mały ZUS plus”.

finanse i ksiegowosc

Wykaz podatników VAT – zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 28.01.2020, enova365 została dostosowana do nowych mechanizmów weryfikacji kontrahentów i ich rachunków bankowych w oparciu o dane z Wykazu Podatników VAT. 

Zawiadomienie ZAW-NR – w enova365 wprowadzono możliwość przygotowania i wydrukowania dokumentu ZAW-NR – składają go podatnicy, którzy dokonali zapłaty przelewem na rachunek, który nie figuruje w Wykazie Podatników VAT (Biała lista), w celu zabezpieczenia się przed konsekwencjami podatkowymi takiej zapłaty. 

Sprawozdania finansowe – udostępniono możliwość przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

handel i magazyn

Obsługa JPK – przygotowano mechanizm generujący plik JPK_FA_RR(1)​.

 

Wydruki – ujednolicony został wygląd graficzny wszystkich wydruków dostępnych w enova365. Wszystkie stopki zawierają nazwę producenta, a także nazwę programu oraz numer wersji.

Szczegółowy opis zmian

przejdź

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan