Wszystkie moduły enova365

Moduły podstawowe enova365

Zorganizuj swoją pracę z Klientem i buduj relacje ze swoimi kontrahentami.

Moduł enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil, czy branżę. Pozwala na budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami. zapewnia łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu oraz pozwala na odwzorowanie procesu sprzedażowego począwszy od szansy sprzedaży po oferowanie, negocjowanie, czy fakturowanie zakupów, m. in. dzięki funkcjonalności lejka sprzedażowego.

Funkcjonalność modelu enova365 CRM:

 • Kontrahenci – umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova365.
 • Zdarzenia i zadania – rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii kontaktu oraz zadań do wykonania w przyszłości, można je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.
 • Projekty – grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu.
 • Kampanie –grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel.
 • Leady – umożliwiają odwzorowanie pierwszej części procesu sprzedażowego polegającej na gromadzeniu danych nt. uzyskanych sygnałów sprzedażowych, a także ich obróbce mającej na celu doprowadzenie do realizacji Transakcji.
 • Transakcje – odzwierciedlają drugą część procesu sprzedażowego następującą po pozytywnym zakwalifikowaniu Leada. Etap ten jest powiązany z obróbką Transakcji z wykorzystaniem dokumentów handlowych, które umożliwiają oferowanie, negocjowanie, fakturowanie itd.
 • Zasoby –lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem.
 • Teczki – odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów umieszczonych w różnych miejscach w systemie.
 • Moje zadania – lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.
 • Korespondencja seryjna – umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z adresatem.
 • Wizytówki – mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami.          W przypadku zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując tym samym pełną historię kontaktu.
 • Opiekun kontrahenta – przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności).
 • Kreatory – narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.
 • Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia. 

Prowadź kompleksową dokumentację operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu.

enova365 Handel zapewnia obsługę firmy w zakresie automatyzacji wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu z możliwością indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa. Moduł zapewnia również bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań.

Funkcjonalność modułu enova365 Handel:

 • Kartoteki kontrahentów – przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

 • Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

 • Magazyny – możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów).

 • Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Dokumenty:

 • sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach,

 • magazynowe – użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty rozchodu (WZ, RW), przychodu (PZ, PW) oraz przesunięcia międzymagazynowego (MM). Definiując magazyn użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności),

 • handlowe – dokumenty zakupu, oferty, zamówienia oraz inne,

 • dostępna jest funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia

  w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

 • Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi – system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.

 • Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

 • Deklaracja Intrastat – na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

 • Jednolity Plik Kontrolny – pełna obsługa przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów, wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Możliwe jest zaimportowanie pliku JPK wygenerowanego w innym systemie, w celu weryfikacji poprawności oraz wysyłki.

 • Kaucje – umożliwiające wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.

 • Raporty – do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

 • Definiowalne uprawienia – poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów (np. dany operator może wystawiać faktury sprzedaży, ale nie może wystawiać faktur zakupu), można także przypisać operatora do kontrahenta w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (zastępczy opiekun kontrahenta np. na wypadek nieobecności opiekuna głównego). Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.

 • Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – w przypadku drukarek fiskalnych enova365 współpracuje

  z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus (każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu). Standardowo enova365 współpracuje z kolektorami danych firmy SKK. Istnieje możliwość oprogramowania innych urządzeń (na etapie wdrożenia).

Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.

Planuj i zarządzaj realizacją projektu za pośrednictwem jednego narzędzia!

Moduł enova365 projekty służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu CRM (bez Serwisu i Wypożyczeń) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów. Automatyzuje proces procesu przypisywania dokumentów do projektów oraz daje możliwość przypisywania i śledzenia planów oraz ich realizacji w okresie, na etap lub narastająco. Daje również dostęp do pełnej informacji analityczna.

Funkcjonalność modułu enova365 Projekty:

Budżetowanie projektów:

 • tworzenie budżetu dla projektu,

 • planowanie kwot kosztów i przychodów,

 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą Opisu kontrolingowego),

 • wprowadzanie korekt,

 • kontrolę kwot zrealizowanych przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),

 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów.

Budżet może być planowany:

 • w ujęciu wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)

 • w ujęciu ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały)

 • lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości.

Moduł enova365 Projekty zawiera pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM, który umożliwia:

 • ewidencjonowanie wszelkich kontaktów z kontrahentami,

 • podpinanie załączników do zrealizowanych zdarzeń i planowanych zadań,

 • łączenie zdarzeń oraz zadań dotyczących np. jednego kontrahenta w projekty,

 • łączenie kilku projektów w kampanie.

Zarządzaj dokumentami sprzedaży – w prosty sposób wystawiaj faktury i definiuj ceny i korzystaj z raportów.

Moduł enova365 Faktury zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.

Funkcjonalność modułu enova365 Faktury:

 • Kartoteki kontrahentów – przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

 • Karty towarów i usług – karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

 • Cenniki – możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

 • Dokumenty sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe. Wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach. Dostępna jest funkcja blokady możliwości zatwierdzenia dokumentu lub wyświetlania ostrzeżenia w przypadku przekroczenia limitu kredytowego przyznanego indywidualnie każdemu z kontrahentów.

 • Umowy i faktury cykliczne – rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

 • Raporty – do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.: sprzedaż wg towarów i usług, kontrahentów itp. oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

 • Definiowalne uprawienia – poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia. Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów jednocześnie.

Buduj stabilne relacje z Klientem, pracuj z dowolnego miejsca i miej dostęp do pełnej historii kontaktu

enova365 Przedstawiciel Handlowy to nowoczesne narzędzie wspierające pracę handlowca poza siedzibą firmy, aplikacja łącząca w sobie najbardziej przydatne w codziennej pracy handlowca funkcje sytemu enova365, dostępna na urządzeniach mobilnych: notebookach i smartfonach.

Funkcjonalność modułu enova365 Przedstawiciel Handlowy:

 • wystawianie dokumentów handlowych: zapytań, ofert, zamówień,

 • przeglądanie innych dokumentów: faktur, ofert i zamówień do dostawców,

 • planowanie i realizacja wizyt u klientów,

 • rejestracja zdarzeń i zadań związanych z obsługą klienta,

 • prowadzenie i rejestracja korespondencji (wbudowany Klient poczty e-mail),

 • tworzenie cenników, rejestrowanie rabatów,

 • monitorowanie realizacji zamówień,

 • kontrola zapłat,

 • łączenie wpłat i wypłat z realizowanymi zadaniami,

 • przeglądanie i analiza zestawień,

 • integracja z kalendarzem Google,

 • wyznaczanie tras przy pomocy Google Maps,

 • integracja z bazą GUS.

Zarządzaj zasobami ludzkimi skutecznie dzięki szybkiemu i intuicyjnemu dostępowi do pełnej informacji o pracownikach.

enova365 Kadry Płace z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

Funkcjonalność modułu enova365 Kadry Płace:

 • Kadry – zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.

 • Płace – poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek  akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.

 • Kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

 • Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ZUS ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe ZUS (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Księguj wystawione dokumenty szybciej  w oparciu o księgę przychodów i rozchodów (uproszczona księgowość).

Moduł enova365 Księga Podatkowa przeznaczona do prowadzenia księgowości w uproszczonej formie, zapewni łatwe przygotowanie sprawozdań dzięki dostępowi do danych w jednym miejscu. Ograniczy czas spędzony na zaksięgowanie wystawionych dokumentów oraz zapewnia zgodność z wymogami ustawowymi.

Funkcjonalność modułu enova365 Księga Podatkowa:

Moduł obsługuje:

 • Ewidencję ryczałtową – mechanizmy umożliwiające prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów przez podatników rozliczających podatek dochodowy na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wraz z tymi mechanizmami dostępne są wszystkie mechanizmy wspomagające rozliczanie podatku VAT.

 • Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów – funkcjonalność systemu umożliwiająca prowadzenie uproszczonej księgowości, (zapisów grupowanych wg dokumentów danego typu (np. sprzedaż, zakup) zapisów księgowych w buforze).

Ponadto na funkcjonalność modułu enova365 Księga Podatkowa składają się:

 • Rozliczenia podatku VAT – funkcjonalność systemu umożliwia prowadzenie rozliczeń podatku VAT poprzez następujące mechanizmy: ewidencja dokumentów VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-UE, w oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz VAT-7.

 • Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

 • Wzorce dokumentów: noty odsetkowe, ponaglenia zapłaty, potwierdzenia salda, przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

 • e-Deklaracje – mechanizm umożliwiający wysyłanie do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

 • Zestawienia księgowe – pozwalają użytkownikowi obliczyć bilans firmy i przygotowywać inne zestawienia, a także wyliczać i prezentować wyniki działalności.

 • Deklaracje – dokumenty dotyczące zaliczki na podatek dochodowy dla jednego lub wielu właścicieli sporządzane i drukowane są automatycznie.

 • Matryce – umożliwiają stworzenie szablonów dokumentów z różnymi domyślnymi informacjami np. opisem, podmiotem, stawką VAT, sposobem podziału wartości dokumentu, kontem księgowym. Znacząco przyspieszają wprowadzanie dokumentów do systemu. Matryce budowane są przez użytkownika w oparciu o kolumny KPIR.

 • Bufor księgowań – umożliwia wprowadzanie poprawek jeszcze przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. To rodzaj notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty i zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów, np. dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Funkcjonalność ta daje gwarancję efektywnego zarządzania dokumentami, które wpłynęły do księgowości.

 • Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

Kompleksowa kontrola finansów firmy z księgowością prowadzoną w oparciu o plan kont.

enova365 Księga Handlowa przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont. To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Funkcjonalność modułu enova365 Księga Handlowa:

 • Dziennik – umożliwia prowadzenie zapisów księgowych wg jednego dziennika lub sub-dzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu (np. sprzedaż, wyciągi bankowe itp.).

 • Ewidencja dokumentów – automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

 • Zestawienie sald i obrotów – przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Przy wyliczaniu stanów kont uwzględniane mogą być zapisy dokonywane w buforze dziennika księgowań.

 • Deklaracje – zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT -8 sporządzane są automatycznie w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe.

 • eDeklaracje – możliwość wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym (bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego; dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne). Są ewidencjonowane w systemie wraz historią transmisji oraz uzyskanym urzędowym potwierdzeniem odbioru.

 • Schematy księgowe – definiowalne mechanizmy automatyzujące tworzenie dekretów księgowych do różnych typów i definicji dokumentów. Schematy księgowań są budowane przez użytkownika w oparciu o plan kont.

 • Bufor księgowań – jest rodzajem notatnika, w którym ewidencjonujemy dokumenty czy zapisy księgowe. Może on mieć kilka stanów np. dokument wprowadzony lub dokument do wyjaśnienia i pozwala efektywnie zarządzać dokumentami, które wpłynęły do księgowości. Ponadto Bufor daje możliwość dokonywania zapisów w wielu okresach sprawozdawczych.

 • Ewidencja Środków Pieniężnych – pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych na dany okres w ujęciu globalnym oraz szczegółowym.

 • Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT – ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty amortyzacji itp. Szczególną formą rejestracji dokumentów jest przejrzysta ewidencja VAT zakupów i sprzedaży. Na podstawie gromadzonych dokumentów system automatycznie sporządza miesięczną lub kwartalną deklarację VAT-7. Ewidencja VAT pozwala rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, a także uwzględnia szczególne przypadki powstawania obowiązku podatkowego. Program jest dostosowany również dla firm rozliczających VAT od zakupów według struktury sprzedaży.

 • Mechanizm umożliwiający automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów.

 • Import dokumentów z zewnątrz do księgowości – import dokumentów zakupu, sprzedaży, raportów kasowych i wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych z plików w formacie txt i xml (po zainstalowaniu dodatku enova365 Importy Księgowe dostępny jest również import dokumentów z plików w formacie enovaTXT. Aplikacja ogranicza lub całkowicie eliminuje ręczne wprowadzanie do systemu dokumentów dostarczonych przez klienta).

 • Wielooddziałowość – możliwość prowadzenia pełnej księgowości także w firmach, które posiadają wielopoziomową strukturę oddziałów, aplikacja pozwala na definiowanie odrębnych uprawnień dla poszczególnych oddziałów, np.:

  • możliwość przyporządkowywania do oddziałów: dokumentów tworzonych w różnych modułach (dokumentów rozliczeniowych, dokumentów środków trwałych, dokumentów RMK, delegacji PWS), kontrahentów, elementów słowników definiowanych, matryc dokumentów i zapłat, zestawień księgowych,

  • możliwość dowolnego przyporządkowywania kont księgowych do oddziałów,

  • możliwość rozliczania amortyzacji i koszów RMK z podziałem na oddziały,

  • różnicowanie nagłówków wydruków dla każdego z oddziałów,

  • możliwość umieszczania na wydrukach numerów procedur ISO.

Prowadź ewidencję majątku firmy z dostępem do raportów i analiz wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Moduł enova365 Księga Inwentarzowa pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości. Zapewnia dostęp do pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i majątku – m.in. pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Umożliwia również szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Funkcjonalność modułu enova365 Księga Inwentarzowa:

Ewidencjonowanie kartotek:

 • środków trwałych,

 • wartości niematerialnych i prawnych,

 • wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania).

Metody amortyzacji:

 • jednorazowa,

 • liniowa,

 • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową).

Prowadzenie kartotek:

 • rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej,

 • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,

 • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej

 • możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,

 • możliwość przypisania kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz wyposażeniem z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

 • przyjęcie środka trwałego – OT,

 • likwidacja środka trwałego – LT,

 • przeszacowanie,

 • zmiana wartości,

 • odpis aktualizujący,

 • inwentaryzacja – możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • zmiana miejsca użytkowania,

 • zmiana parametrów amortyzacji,

 • zmiana centrum kosztów,

 • zmiana osoby odpowiedzialnej,

 • zmiana wartości i ilości.

Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

Kontroluj należności swoich kontrahentów i automatyzuj proces egzekucji przeterminowanych płatności.

Moduł enova365 Windykacja umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. windykację przedsądową, wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail. Zapewnia szybki wgląd do dokumentów oraz aktualnie prowadzonych spraw oraz daje pełną informację analityczną o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych.

Funkcjonalność modułu enova365 Windykacja:

 • pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego,

 • umożliwia generowanie dokumentów rozliczeniowych, jak wezwania i noty odsetkowe wg wyznaczonych spraw,

 • umożliwia generowanie zadań CRM na podstawie etapów spraw (wymaga licencji na CRM),

 • na podstawie realizowanych etapów sprawy umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości sms lub e-mail (wymaga licencji na CRM oraz dodatków SMS oraz CRM Outlook),

 • pozwala na tworzenie wielu ścieżek windykacyjnych (tzw. spraw windykacyjnych).

Do obsługi procesów windykacji włączono bezpłatnie –  poprzez udostępnienie nowych obiektów i możliwości konfiguracyjnych – elementy Workflow. Dzięki temu możliwe jest szybkie i proste  tworzenie procesów windykacyjnych.
Dla wymagających Klientów, obsługujących procesy windykacyjne w bardziej różnorodny sposób, istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy podstawowych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności modułu Workflow (wymaga licencji na Workflow).

Usprawnij przebieg pracy w Twojej organizacji poprzez automatyzację procesów i prostych czynności.

enova365 Workflow organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Dzięki enova365 Workflow z sprawnie zarządzasz procedurami w firmie oraz minimalizujesz ryzyko wystąpienia błędu. Przyspiesz proces przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami i zyskaj szybki wgląd do źródłowych dokumentów. Na bieżąco kontroluj terminy realizacji zadań.

Funkcjonalność modułu enova365 Workflow:

 • Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego.

 • Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych.

 • Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania.

 • Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania.

 • Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji.

 • Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

Zyskaj szybki wgląd do dokumentów oraz spraw i przyspiesz przepływ dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami.

enova365 DMS umożliwia szybki wgląd do dokumentów oraz spraw oraz zmniejsza pracochłonność obsługi wprowadzania dokumentów do systemu. Usprawnia proces obiegu dokumentów w firmie, dzięki wykorzystaniu enova65 Workflow

Funkcjonalność modułu enova365 DMS:

enova365 DMS (Document Managment System) to moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentów w rejestrach (przychodzące/ wewnętrzne/ wychodzące) oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Możliwości

 • Zamiast wprowadzać dokumenty obce – można je skanować, system je rozpozna i zewidencjonuje – wyeliminuj błędy i zyskaj oszczędności w czasie.

 • Wszystkie dokumenty w jednym miejscu w formie cyfrowej – koniec z zaginionymi dokumentami.

 • Płynna praca z dokumentami między poszczególnymi stanowiskami firmie – lepsza komunikacja, ponieważ wszyscy pracują na tym samym dokumencie (oryginał i jego odpowiednik w systemie).

 • Ewidencjonowanie dokumentów np. z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz ze wprawami, które ich dotyczą.

Aktualne wskaźniki biznesowe i raporty dostępne w Twoim miejscu pracy!

enova365 Business Intelligence dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Daje również możliwość tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowej

Funkcjonalność modułu enova365 Business Intelligence:

Domena

 • System umożliwia stworzenie dowolnej dziedziny analitycznej bez konieczności zaawansowanej znajomości języka zapytań do zarządzania bazami danych. Utworzona dziedzina analityczna jest zapisywana w formie  widoku danych (ang. view) na serwerze. W zależności od posiadanej licencji użytkownik może analizować dane pochodzące ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa (pełna licencja firmowa), lub z wybranych obszarów (np. obszar finansowy czy kadrowo-płacowy). Następnie domena może zostać wykorzystana do prowadzenia dalszych analiz w dowolnie wybranym, zewnętrznym narzędziu analitycznym. Dzięki elastycznemu podejściu BI enova365 zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagających analityków. Raz przygotowana dziedzina analityczna jest też podstawą do tworzenia kluczowych wskaźników efektywności organizacji.

 • Podczas tworzenia analiz na podstawie domen, użytkownik ma do dyspozycji złączenia, które w module noszą nazwę UNII. Od strony baz danych, są to następujące operacje na zbiorach: union, union all, except, intersect. Operacje te określają zależności pomiędzy poszczególnymi polami tabeli.

Wskaźnik

 • Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i pozafinansowe. Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie się znajdują.

 • BI w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Dodatkowo w prostym edytorze operator posiadający stosowne uprawnienia może samodzielnie utworzyć potrzebny dla niego wskaźnik.

Bannery list i formularzy

 • Są to miejsca nad listami oraz w formularzach systemu enova365, w których operator może umieścić wybrane przez siebie wskaźniki. Wiedza, którą dostarczają dostępna jest dokładnie w miejscu pracy operatora i umożliwia mu skuteczne podejmowanie decyzji w ramach realizowanych procesów biznesowych.

 • Dzięki zastosowanemu mechanizmowi asynchroniczności liczenie wskaźników odbywa się w osobnym wątku, nie blokując pracy operatora. Dodatkowo każda zakładka formularza może mieć swój unikalny zestaw wskaźników.

Utrwalanie danych

 • Mechanizm utrwalania danych pozwala na szerokie wykorzystanie cech wyliczanych. Dzięki temu mechanizmowi mogą one zostać zapisane w bazie danych i być używane w analizach (tak, jak dotychczas cechy bazodanowe). Utrwalanie może służyć także do zapisania w bazie danych innych, dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika zestawów danych.

Kontroluj procesy produkcyjne i nadzoruj koszty wytworzenia w zintegrowanym systemie.

enova365 Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne bez tworzenia harmonogramu operacji i wykorzystania zasobów. Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty i produkty zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z technologiami.

Moduł zapewnia obsługę produkcji w systemie zintegrowanym – powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym. Umożliwia szybką kalkulację kosztu wytworzenia danego towaru oraz definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych. Daje również swobodę generowania dokumentów magazynowych – na wybrane surowce/produkty, w tym na ilości częściowe.

Funkcjonalność modułu enova365 Produkcja:

Moduł umożliwia definiowanie wzorcowych operacji, które są elementami technologii. Dla zdefiniowanej technologii można przeprowadzić kalkulację kosztu wytworzenia produktu w oparciu o ostatnie ceny zakupu surowców oraz kwotę dodatkowych kosztów określonych w technologii. Koszty mogą dotyczyć poszczególnych operacji lub całej technologii. Wskazanie wzorcowej technologii w zleceniu powoduje utworzenie jej kopii, wykorzystywanej tylko w tym zleceniu, można ją więc dowolnie modyfikować w ramach zlecenia bez wpływu na technologię wzorcową. Zlecenie można tworzyć na dwa sposoby:

 • poprzez wybór produktu – związana z nim technologia zostanie wybrana automatycznie,

 • poprzez wybór technologii – występujące w niej produkty staną się pozycjami zlecenia.

W jednej technologii, a tym samym w zleceniu, może wystąpić wiele produktów. Dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów mogą być generowane dla całego zlecenia, wskazanych operacji lub wybranych surowców/produktów, w miarę postępu realizacji zlecenia. Zlecenie produkcyjne może być powiązane relacjami z innymi dokumentami, które będą się odnosić do surowców w zleceniu albo produktów. W relacji do zlecenia można zatem wygenerować zamówienie na surowce potrzebne do jego zrealizowania.

Prowadź serwis sprawnie dzięki kompleksowej obsłudze zleceń serwisowych za pośrednictwem jednego narzędzia.

Moduł enova365 Serwis pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń w ramach obsługi zleceń serwisowych. Dzięki powiadomieniom e-mail lub SMS moduł pozwala na automatyzację procesu informowania klienta o etapie realizacji zlecenia

Funkcjonalność:

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest serwisowany. Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów.

 • Zlecenia serwisowe – w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora (serwisanta).

 • Przeglądy – na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego można zaplanować przyszłe przeglądy dla każdego urządzenia. Program enova365 automatycznie informuje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego.

 • Funkcja automatycznych powiadomień – zapamiętuje i powiązuje urządzenie oddane do naprawy lub przeglądu z kontrahentem (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację

  o zmianie statusu lub etapie realizacji prowadzonego zlecenia).

  Wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami, w związku z czym istnieje możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych bezpośrednio z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy:

  • dokument przyjęcia zlecenia serwisowego – zamówienie usługi,

  • dokument wyceny kosztu naprawy,

  • potwierdzenie odbioru urządzenia z naprawy/przeglądu,

  • dokument WZ – wydanie części z magazynu,

  • faktura za przeprowadzone usługi naprawcze oraz wykorzystane części itp.

Usprawnij i zautomatyzuj proces obsługi i planowania szkoleń i wszystkie informacje przechowuj w jednym miejscu.

Moduł enova365 Szkolenia jest dedykowany dla ośrodków szkoleniowych działających zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zapewnia kompleksową obsługę szkoleń, automatyzację procesu planowania i ewidencji szkoleń. Jest narzędziem umożliwiającym pełną kontrolę przebiegu szkoleń, ewentualnych kolizji dostępności sal oraz prowadzących oraz wpływu należności z tytułu faktur za usługi szkoleniowe.

Funkcjonalność modułu enova365 Szkolenia:

Ewidencja oraz planowanie szkoleń:

 • obsługa kartoteki szkoleń,

 • obsługa kartoteki wykładowców:

  – tworzenie umów dla wykładowców (zlecenie, o dzieło),

  – prowadzenie ewidencji płac dla poszczególnych wykładowców,

 • obsługa kalendarza wykorzystania sal wykładowych (planowanie).

Ewidencja (rejestracja) uczestników szkoleń:

 • edytowanie list uczestników (dowolne, z możliwością zmiany przypisania w trakcie szkolenia),

 • e-mail grupowy do uczestników grupy szkoleniowej.

Planowanie i obsługa grup szkoleniowych:

 • tworzenie grupy poprzez przypisanie określonych osób do grup szkoleniowych na podstawie zebranych zgłoszeń,

 • możliwość przypisywania sal do poszczególnych zajęć grupy szkoleniowej wraz z kontrolą kolizji dostępności sal i z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów,

 • możliwość przypisywania wykładowców do zajęć wraz z kontrolą kolizji dostępności oraz

  z uwzględnieniem podziału na podgrupy dla niektórych przedmiotów.

Rozliczanie grup szkoleniowych:

 • fakturowanie wraz z korektami (w tym faktury zaliczkowe, proforma, z odroczonym terminem płatności, gotówkowe, uwzględniające różne sposoby płatności, w tym ratalne),

 • końcowe rozliczenie zakończonych grup szkoleniowych – wystawienie faktur końcowych, wydruk rozliczenia kosztów i przychodów,

 • kontrola wpłat za szkolenie w układzie płatnik/uczestnik (konieczne powiązanie słuchacza

  z płatnikiem),

 • windykacja należności z tytułu szkoleń.

Sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna:

 • lista obecności uczestników na zajęciach,

 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (edytowalne),

 • protokoły z przeprowadzonych egzaminów,

 • wydruk zajętości sal za wybrany okres,

 • wydruk obciążeń wykładowców za wybrany okres,

 • możliwość eksportu danych do narzędzi zewnętrznych (np. Word, Excel),

 • obsługa szkoleń dofinansowanych przez UE.

Kompleksowo zarządzaj ewidencją członków organizacji i zautomatyzuj proces naliczania i kontroli wpływu składek.

Moduł enova365 Członkowie obejmuje ewidencję członków oraz naliczanie i rejestrację wpłat składek. Dzięki funkcjonalności modułu zyskujesz dostęp do pełnej ewidencji członków organizacji wraz z pełną informacją o ich aktualnej licznie i wpłatach składek członkowskich.

Funkcjonalność modułu enova365 Członkowie:

Ewidencja członków

 • rejestracja danych członków w podziale na:

 • członków zwyczajnych, czyli osoby fizyczne będące członkami danej organizacji,

 • członków wspierających, czyli osoby i instytucje deklarujące wsparcie finansowe dla organizacji,

 • rejestracja danych kandydatów na członków,

 • powiązanie ewidencji członków z ewidencją kontrahentów,

 • nadawanie statusów członkom i kandydatom:

 • oczekujący na przyjęcie,

 • przyjęcie w poczet członków,

 • skreślenie z listy członków.

Ewidencja składek członkowskich

 • definiowanie zasad naliczania składek,

 • określanie indywidualnych składek dla wybranych członków,

 • okresowe naliczanie składek,

 • rejestracja wpłacanych składek,

 • kontrola nad stanem opłacenia składek,

 • ustalanie sald wpłaconych składek dla poszczególnych członków,

 • umarzanie składek.

Monitoruj wyniki pracy dzięki szybkiemu dostępowi do danych i możliwości sprawnego raportowania.

enova365 Podgląd służy do kontrolingu i raportowania pracy, pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu enova365.

Funkcjonalność modułu enova365 Podgląd:

Użytkownik pracujący w module Podgląd nie może wprowadzać, modyfikować bądź kasować żadnych danych w systemie, jednocześnie jednak nie wymaga posiadania innych licencji niż Podgląd oraz nie blokuje pracy z programem innym użytkownikom. Danemu użytkownikowi można ustawić podgląd wybranych części systemu.

Skorzystaj z możliwości aktywowania opisu kontrolingowego na dokumentach handlowych, magazynowych czy kadrowych.

enova365 Opis Analityczny aktywuje dodawanie opisu kontrolingowego (analitycznego) na dokumentach handlowych, magazynowych, kadrowych oraz innych. Opis kontrolingowy wykorzystuje mechanizm opisów analitycznych oraz cech. Może zostać wyrażony poprzez kwotę, ilość, czas, datę, godzinę, wartości numeryczne czy opis. Program enova365 umożliwia definiowanie dowolnych opisów kontrolingowych. Dla każdego z dokumentów pojawiających się w systemie (zarówno obcych, jak i własnych, wewnętrznych) można określić precyzyjną strukturę opisów analitycznych.

Funkcjonalność modułu enova365 Opis Analityczny – Aktywacja:

Standardowo funkcjonalność opisu kontrolingowego (analitycznego) dostępna jest wraz z licencjami na moduły enova365 Ksiegowość oraz enova365 Projekty. enova365 Opis Analityczny – Aktywacja pozwala na skorzystanie z funkcjonalności opisywania dokumentów w sytuacji, kiedy operator nie ma lub nie potrzebuje dostępu do w/w modułów.

Przykład:
Kierownik projektu, który będzie opisywał dokumenty RW, musi posiadać licencję na moduły enova365 Handel oraz enova365 Opis Analityczny – Aktywacja.

Dodatkowo enova365 Opis Analityczny – Aktywacja pozwala na przypisanie danego opisu kontrolingowego (analitycznego) do konkretnej pozycji w budżecie, który jest planowany oraz tworzony, a następnie kontrolowany w module enova365 Projekty.

Celem mechanizmów kontrolingowych jest ułatwienie:

 • analizy przychodów i kosztów w założonym przedziale czasowym,

 • analizy kosztów funkcjonowania firmy,

 • kontroli realizacji umów z kontrahentami,

 • gospodarowania środkami finansowymi w układzie istotnym z punktu widzenia przedsiębiorstwa.

Benefity:

 • definiowanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów,

 • grupowanie zadań w dowolne grupy tematyczne uwzgledniające indywidualne potrzeby użytkownika,

 • budowanie informacji księgowej służącej rozksięgowaniu kosztów wg kolejnych zleceń, projektów itp.,

 • możliwość opracowania w oparciu o niektóre elementy opisu kontrolingowego dynamicznych księgowań stanowiących bazę do gromadzenia informacji niezbędnych do prowadzenia księgowości rachunkowej i podatkowej,

 • możliwość eksportowania wszystkich danych podstawowych i budżetowych do programów MS Word i Excel w formie standardowych raportów oraz przeprowadzenia dalszej ich analizy.

Zarządzaj wypożyczeniami w swojej firmie w jednym narzędziu zintegrowanym z pozostałymi obszarami systemu.

Moduł enova365 Wypożyczalnia służy do ewidencjonowania wszelkiego rodzaju obiektów, które mogą być przedmiotem wypożyczenia. Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji możliwe jest ewidencjonowanie dowolnych przedmiotów. Doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku biblioteki, jak i firmy budowlanej dystrybuującej ciężki sprzęt na prowadzone budowy. Moduł daje również możłliwość generowania dokumentów (w tym handlowych i księgowych) z poziomu danych wypożyczeń. eova365 Wypożyczalnia zapewnia pełną współpracę z modułami CRM i Serwis – dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw oraz przeglądów i na podstawie częstotliwości przeglądów można zaplanować przyszłe przeglądy i naprawy serwisowe dla każdego urządzenia; w chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie może trafiać na listę zadań do wykonania przez danego operatora.

Funkcjonalność modułu enova365 Wypożyczalnia:

Funkcjonalność modułu oparta jest o urządzenie, czyli element reprezentujący przedmiot, który jest wypożyczany. Pozwala na ewidencjonowanie posiadanych urządzeń, informacji o aktualnym stanie (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone) oraz rejestrowanie aktywności, w związku z czym dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia wypożyczeń. Możliwość przypisania poszczególnych urządzeń do zdefiniowanych wcześniej modeli ułatwia operatorowi dostęp do informacji, ile egzemplarzy wybranego modelu jest dostępnych do wypożyczenia w żądanym terminie. Wypożyczenie może być wprowadzone dla jednego przedmiotu, ale również na jednym wypożyczeniu można uwzględnić wiele obiektów. Moduł wyposażony jest w mechanizmy, które łączą się z pozostałymi modułami i bezpośrednio z poziomu wypożyczenia pozwalają rozliczać wypożyczenie oraz wystawiać dokumenty handlowe, podpowiadając kwoty należne za każde wypożyczane urządzenie.

Korzystaj z prognoz płatności w oparciu o terminy płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych.

enova365 Preliminarz EŚP umożliwia przeprowadzenie analizy rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej. Mechanizm Preliminarza EŚP pozwala precyzyjnie zaplanować i śledzić zaplanowane wielkości preliminarza, porównywać z rzeczywistymi wpływami/wydatkami oraz dokonywać ich podziału na odpowiednie rodzaje przychodów i kosztów.

Dzięki modułowi enova365 Preliminarz EŚP zredukujesz ryzyko utraty płynności finansowej i zyskasz szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów i zmniejszysz pracochłonność procesu planowania płynności finansowej.

Funkcjonalność modułu enova365 Preliminarz EŚP:

enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych¹.

Narzędzie pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań. Analiza rozrachunków może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające ewentualnej utracie płynności finansowej.

¹Moduł enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Jest integralną częścią każdego z podstawowych modułów enova365.

Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

Zadaniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych jest kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Oznacza to, że gromadzi on wszystkie informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

Zautomatyzuj ewidencjonowanie i kontrolę kosztów delegacji służbowych i ich księgowanie.

Moduł enova365 Delegacje Służbowe wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. Umożliwia firmie ewidencję wyjazdów służbowych pracowników oraz związanych z nimi kosztów. Znacząco wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz dostarcza księgowości informacji o wyjazdach służbowych pracowników.

Funkcjonalność modułu enova365 Delegacje Służbowe:

 • ewidencja poleceń wyjazdu służbowego wraz z oraz możliwość ich wydrukowania,

 • automatyczne wyliczanie diet dla wyjazdów krajowych i zagranicznych (pomocnicze tabele stawek diet i ryczałtów krajowych i zagranicznych, obliczanie ryczałtów za noclegi i dojazdy, tabela państw, tabela stawek diet oraz limitów za nocleg),

 • automatyczne księgowanie rozliczeń kosztów delegacji służbowych,

 • rozliczanie delegacji z pobranymi zaliczkami pracownika na poczet delegacji służbowych,

 • rejestrowanie rachunków (samochód, noclegi, koszty przejazdów i inne wydatki np. bilety komunikacji miejskiej) krajowych i zagranicznych, które są przeliczane na właściwą walutę według obowiązującego kursu,

 • ewidencja pracowników, którzy odbyli delegacje.

Zwiększ skuteczność i wydajność komunikacji przez SMS ze swoimi Klientami i pracownikami!

Moduł enova365 SMS umożliwia wysyłanie wiadomości SMS z programu enova365 poprzez zewnętrzne bramki SMS. Daje możliwość wyboru jednej z kilku zdefiniowanych bramek lub integracji z dowolną bramką za pomocą mechanizmu programistycznego API. Wysyłane wiadomości SMS mogą zostać automatycznie zapisane jako zdarzenia CRM widoczne w historii kontaktu z danym Kontrahentem.

Funkcjonalność modułu enova365 SMS:

Standardowo wiadomości tekstowe wysłane są bezpośrednio z następujących miejsc w programie za pomocą czynności „Wyślij SMS”:

 • kartoteka kontrahenta lub osoba kontaktowa kontrahenta,

 • formularz Zadania / Zdarzenia / Zlecenia serwisowego / Wypożyczenia,

 • korespondencja seryjna.

Funkcjonalność modułu enova365 SMS nie ogranicza się wyłącznie do współpracy z modułem enova365 CRM, można również zaprogramować funkcje wysyłające smsy do odbiorców z dowolnego miejsca w systemie (moduły enova365 Kadry i Płace, Księgowość, Handel, Szkolenia, Delegacje Służbowe, Serwis, Wypożyczalnia) np.:

 • informacja o aktualnych promocjach dla kontrahentów (newsletter, kampanie reklamowe – Smsing),

 • informacje o terminach zaplanowanych spotkań lub szkoleń,

 • informacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę,

 • informacja o przeterminowanych i zaległych płatnościach (z uwzględnieniem liczby dni zaległości),

 • informacja o zbliżającym się terminie przeglądu maszyny lub urządzenia,

 • informacja o etapie realizacji zamówienia,

 • informacja o dokonanych przelewach np. wynagrodzeń dla pracowników.

System może samodzielnie pobierać numery telefonów komórkowych bezpośrednio z kartoteki kontrahenta bądź osoby kontaktowej lub generować okienko z polem, gdzie należy ten numer wpisać.

Benefity:

 • zwiększenie wydajności i skuteczności pracowników poprzez automatyzację komunikacji za pośrednictwem wiadomości SMS,

 • wykorzystanie SMS jako dodatkowego kanału komunikacji z kontrahentami lub pracownikami (informacje wewnętrzne lub zewnętrzne).

Prowadź kompletną ewidencję kontaktu z Klientem. Eksportuj odebrane i wysłane wiadomości e-mail z klienta poczty Outlook do enova365.

Wiadomości e-mail trafiają do enova365 jako zdarzenia o wybranej przez operatora definicji – w trakcie importu. Narzędzie umożliwia wybranie kategorii sprawy, jakiej dotyczy wiadomość, która jest rozumiana jako definicja zdarzenia w enova365. Dzięki enova365 CRM Outlook przyspieszysz i usprawnisz proces ewidencji kontaktów z klientami – system automatycznie przypisze kontrahenta do wiadomosci e-mail, dzięki czemu uzyskasz pełną historię kontaktu z Kilientem w jednym miejscu!

Funkcjonalność modułu enova365 CRM Outlook:

Dodatek pozwala wskazać kontrahenta bądź osobę kontaktową, która jest nadawcą lub odbiorcą korespondencji elektronicznej (formularz wyboru zawiera listę kontrahentów/kontaktów w pełni funkcjonalną, jak standardowa lista w enova365). System uczy się i zapamiętuje, w związku z czym jednokrotne wskazanie nadawcy/odbiorcy spowoduje przypisanie adresu e-mail do danego kontrahenta lub osoby kontaktowej. Przy kolejnym imporcie wiadomości z tego adresu okno pomocnicze nie pojawi się, kontrahent zostanie automatycznie wskazany jako „Kontrahent” dla zdarzenia w enova365.

Współpracuj z kontrahentami bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI.

Moduł dodatkowy enova365 EDI umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

Funkcjonalność modułu enova365 EDI:

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu). System enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików .xml, jednak tym co go wyróżnia, jest fakt, że struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna, w tym:

 • definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet,

 • definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem,

 • tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER,

 • sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet,

 • przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów,

 • przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu,

 • tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport),

 • tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu,

 • zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.

Zintegruj zewnętrzne narzędzia z systemem enova365 wykorzystując mechanizm modułu Integrator.

enova365 Integrator umożliwia integrację enova365 z systemami zewnętrznymi dzięki wymianie danych opartą o mechanizm EDI.

Funkcjonalność modułu enova365 Integrator:

enova365 Integrator to  uniwersalne narzędzie do integracji innych systemów z enova365. Udostępnia ogólne metody pobierania i aktualizacji dowolnych danych występujących w enova365. Służące do tego metody są dostępne w standardowym trybie pracy lokalnej oraz zdalnie za pomocą Web service. Dostęp zdalny jest zrealizowany z wykorzystaniem istniejącego rozwiązania w tym zakresie, opartego o Soneta Serwer. W przypadku wywołania za pomocą Web service pobieranie i aktualizacja danych oparta jest o mechanizm EDI, czyli generowanie i import plików XML o zdefiniowanej strukturze i zawartości.

Obsługuj zamówienia ze sklepu internetowego i kontroluj stany magazynowe bezpośrednio w systemie enova365.

enova365 e-Sklep to elastyczny moduł zapewniający integrację enova365 ze sklepami internetowymi (obecnie Magento, PrestaShop, Shoper)

Funkcjonalność modułu enova365 e-Sklepy konektor:

 •  definiowanie sklepów internetowych (wielu) w enova365 oraz konfigurowanie ich parametrów

 • określanie widoczności towarów, ich grup i zdjęć w poszczególnych e-sklepach

 • wysyłanie grup towarów, kart towarów wraz ze zdjęciami z enova365 do e-sklepów

 • wysyłanie stanów magazynowych (z magazynów określonych w konfiguracji e-sklepu)

 • pobieranie zamówień z e-sklepów

 • zakładanie w enova365 kart kontrahentów, którzy założyli konta w e-sklepie

 • aktualizacja stanu realizacji zamówień

 • różnicowa synchronizacja danych (wysyłane są tylko dane zmienione od czasu ostatniej synchronizacji)

 • możliwość zautomatyzowania synchronizacji za pomocą harmonogramu zadań

Przechowuj dokumenty w formie elektronicznej oraz skróć czas dostarczenia  poprzez wysyłkę przez Internet. Zyskaj dostęp do archiwalnych dokumentów online!

enova365 eFaktura GreenMail24 umożliwia generowanie pliku zawierającego dokument wystawiony w enova365 do pliku PDF, podpisanie go i wysłanie do archiwum GreenMail24. Jest wykorzystywany łącznie z usługą GreenMail24, oferowaną przez GreenPost sp. z o.o. oraz z certyfikatami do podpisywania i wysyłania plików.

Funkcjonalność modułu eFaktura GreenMail24:

Usługa polega na przechowywaniu dokumentów w postaci elektronicznej (plik PDF, plik XML, dane nagłówkowe) i dostarczaniu ich w takiej postaci do odbiorców. Odbiorca może otrzymać dokument w postaci PDF oraz XML, przy czym struktura i zawartość pliku XML mogą być definiowane przez użytkownika.

Wykorzystaj komunikację z drukarkami etykiet Zebra i drukuj  etykiety (naklejki) na taśmach samoprzylepnych!

Moduł dodatkowy enova365 Drukarki etykiet Zebra uprości pracę związaną z etykietowaniem dzięki przykładowym wzorcom etykiet dostępnych w ramach modułu oraz możliwości definiowania własnych wzorców etykiet

Funkcjonalność modułu enova365 Drukarki etykiet Zebra:

 • drukowanie etykiet pojedynczo lub seryjnie,

 • przykładowe wydruki naklejek zdefiniowane w standardzie: z adresem kontrahenta, z adresem pracownika, z kodem kreskowym na środek trwały,

 • z ceną i kodem kreskowym na towar,

 • łatwy dostęp do wydruków: z menu wydruków, na formularzu lub na liście.

Wykorzystaj komunikację z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter aby drukować etykiety (naklejki) na taśmach z etykietami termicznymi.

Moduł dodatkowy enova365 Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter uprości pracę związaną z etykietowaniem dzięki przykładowym wzorcom etykiet dostępnych w ramach modułu oraz możliwości definiowania własnych wzorców etykiet

Funkcjonalność modułu enova365 Drukarki etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter:

 • drukowanie etykiet pojedynczo lub seryjnie,

 • przykładowe wydruki naklejek zdefiniowane w standardzie: z adresem kontrahenta, z adresem pracownika, z kodem kreskowym na środek trwały, z ceną i kodem kreskowym na towar,

 • łatwy dostęp do wydruków z menu wydruków, na formularzu, lub na liście.

Zautomatyzuj działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika, zmniejsz pracochłonności obsługi ważnych czynności i wyeliminuj ryzyko błędów!

enova365 Harmonogram zadań to część systemu, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia w systemie enova365. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania. Wskazuje na zadanie oraz uwzględnia harmonogram, według którego ma być wywoływane.

Dzięki swoim funkcjonalnościom enova65 Harmonogram zadań zmniejsza pracochłonności obsługi ważnych czynności, liczbę błędów użytkowników oraz przyspiesza przepływ dokumentów i procedur pomiędzy różnymi działami i pracownikami w organizacji.

Funkcjonalność modułu enova365 Harmonogram zadań:

Dwoma kluczowymi pojęciami w Harmonogramie Zadań są wyzwalacze i akcje:

 • wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania,

 • akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.

Przykładowe zadania wykonywane przez Harmonogram Zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):

 • wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników,

 • generowanie raportów np. na koniec miesiąca,

 • powiadomienia o wykonaniu zadania (sms/e-mail),

 • wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań,

 • automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera,

 • przypomnienie o zbliżającym się terminie,

 • automatyczna aktualizacja kursów walut,

 • weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami,

 • automatyczny import danych z plików,

 • automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych,

 • wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.

Wysyłaj i odbieraj swoje wiadomości e-mail bezpośrednio z systemu enova365!

enova365 e-mail jest idealnym rozwiązaniem dla pracowników, którzy przesyłają dokumenty drogą elektroniczną (np. dla handlowców, którzy wysyłają faktury mailowo). enova365 umożliwia wysyłanie dokumentów w formacie .pdf przy wykorzystaniu wbudowanych mechanizmów obsługi wiadomości elektronicznych. Każdy wysyłany dokument jest widoczny jako wiadomość e-mail z załącznikiem .pdf.

Funkcjonalność modułu enova365 e-mail:

Dostęp do folderu Poczta możliwy jest na 3 różne sposoby: stanowisko odpowiedniego modułu, dodatek enova365 email, licencja w pełnej platynie.
Podsumowując licencja, z której korzysta operator musi spełniać przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • zawierać moduł CRM lub Projekty minimum w wariancie złotym (funkcjonalność poczty CRM dostępna jest na każdym stanowisku, które korzysta w ramach licencji z moduł CRM lub z modułu Projekty);

 • zawierać moduły wyłącznie w wariancie platynowym (nawet jeżeli nie ma wśród nich modułów CRM lub Projekty i dodatku enova365 email);

 • zawierać moduł dodatkowy enova365 e-mail (dostępne z wersją enova365 Standard i enova365 Multi dla interfejsu HTML)

Dodatek enova365 e-mail umożliwia pełną obsługę wiadomości e-mail tym Użytkownikom, którzy nie korzystają z innych licencji dających dostęp do tej funkcjonalności.

Pozwala usprawnić pracę  z obsługą dokumentów papierowych i elektronicznych przetwarzanych w  firmie.  Dzięki wykorzystaniu mechanizmów OCR, skraca się czas i poprawia jakość wprowadzanych do systemu danych.

Rozwiązanie pozwala na automatyczne wczytanie zeskanowanych dokumentów do enova365 DMS, przekazanie do programu pobierającego z obrazów dokumentów (np. PDF) treść merytoryczną (ABBYY Flexi Capture  for Invoices zwany dalej program OCR)  a następnie odebranie z niego wyników  rozpoznania i na ich podstawie wygenerowanie dokumentów merytorycznych w modułach, w szczególności dokumentów ewidencji księgowej.

Dla kogo:

 • Firmy, z dużą ilością dokumentów zakupowych wpływających do firmy

 • Grupy kapitałowe

 • Sekretariaty

Funkcjonalność:

Kluczowymi etapami w których wykorzystywana jest Integracja OCR są:

 • Import obrazów – wczytanie obrazów zeskanowanych lub elektronicznych do enova365. Dokumenty elektroniczne są wprowadzane do DMS do odpowiedniego rejestru dokumentów, otrzymują numer w rejestrze dokumentów,

 • Eksport obrazów – przekazanie obrazów z enova365 do narzędzia programu OCR,

 • Import produktów OCR – załadowanie do enova365 produktów rozpoznania dokumentów,

 • Transformacja – przekształcenie produktów pracy programu OCR (XML) do dokumentów ewidencji dokumentów za pomocą mechanizmów EDI.

Benefity:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi wprowadzania dokumentów,

 • zmniejszenie liczby błędów użytkowników podczas wprowadzania dokumentów,

 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami,

 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu,

 • ograniczenie efektu zmęczenia pracownika wprowadzającego dokumenty

 • poprawa jakości wprowadzanych danych – podwójna weryfikacja – automat + człowiek

Elementy integracji:

 • enova365 DMS – do przechowywania dokumentów wpływających i wychodzących z firmy  – centralne repozytorium dokumentów sekretariatów,

 • enova365 Workflow – do organizacji obiegu dokumentów w firmie według określonych procedur zarządczych,

 • ABBYY Flexi Capture for Invoice – narzędzie pozwalające pobrać treść merytoryczną z obrazów dokumentów,

 • Integrator OCR – pozwala połączyć DMS oraz program OCR,

 • Harmonogram zadań – pozwala zautomatyzować obsługę całego procesu tak, by czynności powtarzalne i odtwórcze wykonywane przez pracownika ograniczyć do minimum.

Moduły dodatkowe enova365

Twórz dynamicznie aktualizowane analizy księgowo-finansowe w oparciu o dane źródłowe z systemu enova365.

enova365 Analizy MS Excel to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy danych księgowych oraz pozwalające na tworzenie indywidualnych analiz definiowanych w zależności od potrzeb danej osoby lub konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki funkcjonalności modułu stworzysz dowolne analizy księgowo-finansowe w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365, które zaktualizujesz dynamicznie  w oparciu o nowe dane.

Funkcjonalność modułu enova365 Analizy MS Excel

Użytkownik może tworzyć dowolne zestawienia finansowe np.:

 • Rachunek Zysków i Strat,

 • Bilans,

 • Cash Flow,

 • oraz inne zestawienia oparte o konta księgowe.

Utworzone raporty mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, dzięki czemu dane, które zawierają, prezentowane są w sposób czytelny i przejrzysty.

Podczas przygotowywania poszczególnych analizy użytkownik może zastosować poniższe funkcje kont:

 • obrót Wn/Ma,

 • obroty Narastająco Wn/Ma,

 • per Saldo,

 • bilans otwarcia,

 • różnica bilansu otwarcia,

 • oraz inne.

Utworzone w Excelu zestawienia księgowe podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365. Z poziomu arkusza ze zdefiniowaną analizą użytkownik loguje się do bazy w enova365, skąd automatycznie pobierane są aktualne dane w postaci obrotów na kontach.

Przejrzysta, pełna ewidencja dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowych wymagana od jednostek realizujących te dochody i wydatki.

enova365 Jednostki Budżetowe pozwala na ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikacje budżetowe, a oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości daje również możliwość przygotowywania planów wydatków i dochodów w oparciu o wspomniane klasyfikacje budżetowe, a następnie kontrolę zaangażowania środków budżetowych oraz kontrolę realizacji tych planów. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Funkcjonalność modułu enova365 Jednostki Budżetowe:

 • tworzenie planu wydatków wg budżetowej klasyfikacji rodzajowej, zadaniowej lub mieszanej,

 • korekty planów w kolejnych okresach,

 • procentowa i kwotowa kontrola wykonania planów i zaangażowania środków budżetowych,

 • wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych,

 • przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych,

 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych,

 • przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych,

 • przygotowywanie i eksport do bankowości elektronicznej przelewów z informacją o klasyfikacji budżetowej,

 • automatyczne przyporządkowywanie i księgowanie zapłat wg klasyfikacji budżetowych,

 • automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 (z wykorzystaniem dodatku Analizy MS Excel).

Zyskaj dostęp do aktualnych danych o stanie konta bez konieczności logowania się do systemu bankowości elektronicznej.

Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe automatycznie zaczytuje do systemu wyciągi bankowe pobrane ze strony banku w formie pliku elektronicznego. enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe wspiera pracę osoby odpowiedzialnej za rozliczenia na wszystkich etapach pracy z wyciągiem bankowym. Dane importowane są do Ewidencji Środków Pieniężnych w postaci raportu zawierającego operacje bankowe oraz wpłaty i wypłaty. Rozwiązanie umożliwia importowanie wyciągów bankowych z niemal wszystkich banków w Polsce. Dostępnych jest ponad 100 różnych formatów importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe:

Import wyciągów do systemu:

 • z pliku,

 • z katalogu,

 • do jednej ewidencji,

 • do wielu ewidencji,

 • dopisywanie operacji do otwartego raportu.

Analiza danych:

 • automatyczna identyfikacja podmiotów z operacji bankowych z kontrahentami z bazy (na podstawie zgodności numeru rachunku lub na podstawie informacji użytkownika),

 • automatyczne rozliczanie zobowiązań z należnościami na podstawie zgodności numerów dokumentów,

 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do wszystkich operacji bankowych, szczególnie tych, które nie wiążą się z rozrachunkami i księgowane są w koszty/przychody wprost z wyciągu bankowego. Możliwość taką dają matryce (szablony) definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – nawet użytkownik nieposiadający specjalistycznej wiedzy może nanieść informację księgową przy pomocy zdefiniowanych matryc (szablonów).

Księgowanie:
Dzięki temu, że na wszystkie operacje bankowe, już na etapie analizy danych, zostały naniesione informacje dotyczące kont księgowych, etap księgowania z użyciem schematów księgowych przebiega błyskawicznie i co najważniejsze bezbłędnie.

enova365 Webservice

pozwala na integrację systemu enova365 z systemem bankowości elektronicznej

enova365 Webservice wspiera pracę każdej firmy, a w szczególności osób odpowiedzialnych za przelewy i rozliczenia na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Dane do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do raportu w Ewidencji Środków Pieniężnych. Rozwiązanie umożliwia kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych z poziomu enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego.

Usługa dostępna jest dla Raiffeisen Polbank, BGŻ BNP Paribas, Bank PEKAO, ING Bank Śląski.

enova365 Webservice pozwala na:

 • sprawdzenie Salda dostępnego oraz Salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego w obrębie zdefiniowanego Serwisu bankowego,

 • zaimportowanie historii operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego,

 • zaimportowanie wyciągów bankowych dla wybranego rachunku bankowego,

 • wyeksportowanie zatwierdzonych przelewów w paczkach wg dat lub jako pojedyncze przelewy.

Obniż koszty obsługi należności, przyspiesz wprowadzanie danych do systemu i zautomatyzuj rozliczenia płatności.

Moduł enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe wspiera prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych

Kontrahenci często nie pamiętają, by zamieścić szczegóły płatności w tytule przelewu, co znacznie utrudnia identyfikację, natomiast zawsze zwracają uwagę na poprawność rachunku, na który dokonują wpłaty. Rozwiązanie może współpracować z dowolnym bankiem w Polsce, w standardzie dostępne są formaty importu dla najpopularniejszych banków, a listę można w łatwy sposób rozbudować o kolejne banki (Producent enova365 bezpłatnie tworzy nowy format importu na podstawie odpowiednich dokumentów z banku dostarczonych przez Klienta).

Funkcjonalność modułu enova365 Wirtualne Rachunki Bankowe:

Generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania faktury sprzedaży dla:

 • kontrahenta (najbardziej popularny – każdemu kontrahentowi przypisany zostaje jeden numer rachunku wirtualnego, na który będzie kierować swoje zobowiązania wobec wystawcy płatności),

 • każdej należności

 • albo dla każdego dokumentu.

Wybór opcji generowania numerów indywidualnych rachunków wirtualnych zależny jest od ustaleń pomiędzy Klientem a bankiem.

Importowanie do enova365 pliku z elektronicznym zestawieniem operacji bankowych dostarczonego przez bank. Podczas importu:

 • program automatycznie rozlicza (paruje) wpłaty z należnościami na podstawie zgodności numeru rachunku,

 • użytkownik może dodawać szczegółowe atrybuty (cechy, opisy analityczne) do każdej z operacji bankowych już podczas importu, jak i bezpośrednio po nim (możliwość taką dają matryce definiowalne dla poszczególnych typów wpłat/wypłat – mechanizm identyczny jak w przypadku enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe).

Przyspiesz księgowanie dokumentów dzięki importowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym z odrębnej bazy danych lub innego systemu.

Dodatek enova365 Importy Księgowe został zaprojektowany jako narzędzie wspierające pracę firm, których księgowość prowadzona jest na innej bazie niż działalność handlowa. Dzięki dodatkowi można zaimportować do księgowości komplet dokumentów wraz z danymi wspierającymi i przyspieszającymi proces księgowania (opis kontrolingowy – jeżeli użytkownik ma możliwość dodawania tego typu opisu na wystawianych dokumentach).

Funkcjonalność modułu enova365 Importy Księgowe:

Dane importowane są do Ewidencji Dokumentów enova365.

Zakres importowanych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,

 • polecenia księgowania,

 • paragony,

 • faktury wewnętrzne,

 • dokumenty magazynowe,

 • raporty kasowo-bankowe,

 • opisy analityczne i cechy do różnych obiektów.

Odpowiednia konfiguracja umożliwia mapowanie danych wyeksportowanych z bazy operacyjnej, gdzie dokumenty zostały stworzone, dla bazy docelowej (w pliku konfiguracyjnym zostają zapisane swoiste „łączniki” np. dane dotyczące faktury o symbolu FV zapisz w dokumentach o symbolu SPT). Dodatkowo rozwiązanie zabezpiecza przed wielokrotnym zaimportowaniem tych samych danych.

Dodatek enova365 Importy Księgowe w pełni współpracuje z dodatkiem enova365 Eksporty Księgowe, dzięki czemu możliwa jest wymiana danych między różnymi bazami danych enova365.

Dodatek umożliwia także przeniesienie danych z innego programu handlowego do księgowości enova365 z wykorzystaniem narzędzia eksportującego dane z zewnętrznego programu do pliku o odpowiedniej strukturze tj. enova365.txt.

Oszczędzaj czas dzięki eksportowi kompletu dokumentów księgowych wraz z opisem analitycznym do odrębnej bazy danych lub innego systemu.

Eksport danych odbywa się z poziomu Ewidencji Dokumentów enova365 – tam spotykają się wszystkie dokumenty z modułów operacyjnych. Moduł Eksporty Księgowe zapewnia szybką wymianę kompletu informacji niezbędnych w księgowości oraz możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.

Funkcjonalność modułu enova365 Eksporty Księgowe:

Zakres przenoszonych danych:

 • dokumenty zakupu/sprzedaży wraz z płatnościami,

 • polecenia księgowania,

 • paragony,

 • faktury wewnętrzne,

 • dokumenty magazynowe,

 • raporty kasowo-bankowe (wszystkie lub wskazane),

 • opisy analityczne, dekrety (zapisywane w opisie analitycznym) i/lub cechy do różnych obiektów.

Dokumenty wszystkich wymienionych typów wyeksportowane do jednego pliku tekstowego w formacie enova.txt, otrzymują odpowiedni status i domyślnie nie podlegają edycji, co zabezpiecza przed niezgodnością danych w systemie wyjściowym i docelowym. Plik może zostać zaimportowany poprzez enova365 Importy Księgowe do księgowości enova365 lub do innego zewnętrznego programu księgowego, przy użyciu dodatku integrującego zgodnego z użytkowanym programem księgowym (pliki enova.txt, z uwagi na prostą strukturę budowy, nie wymagają tworzenia zaawansowanych dodatków integrujących).

Benefity:

 • szybka wymiana kompletu informacji niezbędnych w księgowości,

 • oszczędność czasu i eliminacja zbędnej pracy,

 • możliwość eksportu naniesionych w dokumencie źródłowym szczegółowych atrybutów (cecha, opis analityczny), które po zaimportowaniu zostaną wykorzystane do automatycznego zaksięgowania danych.

Rozliczaj wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców  oddelegowanych do pracy zagranicą.

enova365 Pracownicy Eksportowi wspomaga prowadzenie rozliczeń pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą, tzn. pracownicy/zleceniobiorcy pracują poza obszarem państwa, w którym mają stałe miejsce zamieszkania. Dodatek umożliwia przede wszystkim rozliczanie składek ZUS pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Eksportowi:

 • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy pracownik/zleceniobiorca przebywa cały miesiąc zagranicą,

 • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik/zleceniobiorca przebywa w Polsce, a część miesiąca zagranicą,

 • ewidencjonowanie czasu pracy poza granicami kraju,

 • ewidencjonowanie liczby diet mających wpływ przy naliczaniu podstawy składek ZUS i podstawy opodatkowania,

 • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.

Rozwiązanie dedykowane dla uczelni wyższych – ujmuje specyfikę rozliczeń kadrowo-płacowych dla nauczycieli akademickich.

W rozliczeniach kadrowo-płacowych nauczyciela akademickiego głównym źródłem prawa jest ustawa o szkolnictwie wyższym, a w drugiej kolejności Kodeks Pracy. Ze względu na specyfikę tych różnic powstała konieczność stworzenia modułu dedykowanego dla tych instytucji.  enova365 Pracownicy Uczelni zapewnia pełną ewidencję kadrowo-płacowa pracowników uczelni, rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni, możliwość grupowania pracowników (nauczyciele akademiccy, pozostali pracownicy uczelni) oraz ewidencjonowanie rotacji stanowisk (np. stanowisko rektora uczelni).

Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Uczelni:

Dodatkowe tabele:

 • nauczyciele akademiccy,

 • pozostali pracownicy (pracownicy uczelni niebędący nauczycielami akademickimi).

Kartoteka pracownika zawiera dodatkowe zakładki:

 • Uczelnia,

 • Inne dane,

 • Kariera naukowa,

 • Oceny,

 • Specjalizacje lekarskie,

 • Ukończone uczelnie,

 • Etat | Rotacja,

 • Etat | Ogólne – uczelnia (rozbudowana standardowa zakładka Etat | Ogólne),

 • Kadry pozostałe – Odznaczenia.

Dodatek umożliwia definiowanie:

 • definicji stanowisk z możliwością powiązania z wydziałami,

 • definicji ocen,

 • dyscyplin,

 • dziedzin,

 • grup pracowniczych,

 • kierunków,

 • specjalizacji,

 • specjalności,

 • stopni naukowych,

 • tytułów naukowych,

 • tytułów zawodowych.

Dodatkowe tabele i zakładki dają możliwość prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia oraz kariery zawodowej, a także odnotowania rotacji stanowisk pracowników i pełnionych funkcji.

Rozwiązanie dedykowane dla Prokuratur – ujmuje pełną specyfikę ewidencji kadrowej Prokuratorów.

Dedykowane rozwiązanie poszerza możliwość ewidencji danych kadrowych pracowników prokuratury oraz możliwość wykonania obszernego raportowania. Moduł daje możliwość automatyzacji procesu generowania raportu przebiegu służby oraz ewidencji i szybkiego dostępu do danych osobowych i kartoteki prokuratora.

Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Prokuratury:

Dodatek umożliwia:

 • Prowadzenie kartoteki prokuratora (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, inne okoliczności, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje,  stopnie i tytuły naukowe).

 • Ewidencję przebiegu służby prokuratorskiej.

 • Przygotowanie dedykowanego raportu przebiegu służby podzielony na sekcje:

  – część pierwsza – Dane osobowe,

  – część druga – Przebieg służby prokuratorskiej,

  – część trzecia – Stosunki rodzinne i osobiste,

  – część czwarta – Kwalifikacje,

  – część piąta – Ordery i odznaczenia,

  – część szósta – Inne okoliczności mające wpływ na pełnienie urzędu prokuratora.

Precyzyjnie rozdzielaj wynagrodzenia pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń i uzyskaj dostęp do analitycznych informacji o kosztach poszczególnych projektów.

Moduł enova365 Pracownicy Koszty Projektów daje możliwość podzielenia naliczonych już wynagrodzeń według wprowadzonego czasu pracy oraz przypisania do poszczególnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo (obiekty, budowy, centrum kosztów itp.). Tym samym pozwala uzyskać analityczną informację o rzeczywistych kosztach wynagrodzeń.

Funkcjonalność:

 • możliwość określenia sposobu rozliczania konkretnego elementu/składnika wynagrodzenia w celu ustalenia kosztu danego projektu,

 • możliwość przypisania elementów/składników wynagrodzenia do konkretnego projektu,

 • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy i informacji o pracy przy projekcie dla poszczególnych dni,

 • możliwość ewidencjonowania wykonania / czasu pracy dla grupy pracowników przy danym projekcie,

 • możliwość tworzenia opisu analitycznego z podziałem na wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia przypadające na poszczególne projekty;

 • możliwość tworzenia dekretów z informacją o kosztach na poszczególnych projektach i sposobie ich księgowania.

Uprość procesy płacowe i księgowe związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem funduszy pożyczkowych.

Moduł enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych dedykowany jest dla firm, w których funkcjonują fundusze pożyczkowe PKZP oraz ZFM. W obszarze rozrachunków pozwala kontrolować plan spłat pożyczki w ratach i automatyzować rozliczanie tych spłat wraz z należnymi odsetkami. Należne raty mogą być potrącane z wynagrodzenia lub mogą pojawiać się jako należności od pracowników do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu pożyczkowego.

Funkcjonalność modułu enova365 Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych:

 • kontroluje plan spłat,

 • oblicza należne odsetki,

 • dokonuje potrąceń z wynagrodzeń lub generuje należności do wpłaty w kasie lub na rachunek bankowy funduszu.

Usprawnij obsługę pracowników dzięki prostemu importowi, planowaniu oraz wprowadzaniu i ewidencji normy oraz czasu pracy dla wielu pracowników jednocześnie.

Narzędzie dedykowane jest dla firm gdzie norma oraz czas pracy jest importowany z innych programów np. programy RCP lub 4 Trans. Dodatkowo wprowadza możliwość grupowej zmiany normy i czasu pracy dla wielu pracowników równocześnie.

Funkcjonalność modułu enova365 Czas Pracy:

 • Dodatek umożliwia zaimportowanie do programu z pliku xml: normy czasu pracy (planu pracy), czasu pracy (faktycznego czasu pracy), nieobecności, zestawienia czasu pracy (norma i czas pracy oraz nadgodziny w ujęciu miesięcznym), czasu pracy z podziałem na strefy pracy (np. bezpłatne przerwy w pracy, praca w warunkach szkodliwych), czas pracy z cechami (dodatkowa informacja o czasie pracy na danym projekcie – budowa, centrum kosztów, wydział itp.).

 • Import do programu enova365 z programu 4Trans: kierowców, nieobecności, normy czasu pracy (harmonogramu), czasu pracy (wykonania), dodatków (dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe).

 • Współpraca z czytnikami RCP firm Regitech oraz DPK w ramach:

  – import do programu enova365 danych dotyczących czasu pracy, normy pracy,

  – eksport z programu enova365, do programu obsługującego czytnik RCP danych z zakresu pracowników, nieobecności, danych słownikowych tj. wydziałów, stanowisk, rodzajów zatrudnienia, nieobecności.

 • Możliwość podglądu oraz zmiany dodawania i usuwania normy czasu pracy i czasu pracy, a także strefy czasu pracy pracowników, nieobecności itd. bez potrzeby otwierania kartoteki każdego z pracowników, którego zmiana dotyczy.

Miej dostęp do kluczowych informacji z różnych obszarów działalności firmy w formie wykresów w jednym miejscu.

Dzięki modułowi dodatkowemy enova365 Platforma Managera na zakładkach tematycznych – Podatki i ZUS, Handel, Ewidencja ŚP, Księgowość, Kadry i Płace prezentowane są najistotniejsze informacje z każdego obszaru. Zyskaj możliwość przeglądania danych z różnych obszarów systemu w jednym miejscu i oszczędzaj czas na przygotowanie raportów.

Funkcjonalność modułu enova365 Platforma Managera:

Analizy danych na wskazany dzień aktualności oraz za dany okres
Prezentacja podstawowych danych dotyczących:

 • prognozy stanu gotówki,

 • przychodów ze sprzedaży,

 • struktury wiekowej zobowiązań i należności.

Analizy z  poszczególnych obszarów podzielonych na:

 • Podatki i ZUS – na zakładce prezentowane są kwoty rozrachunków z urzędami z tytułu różnych podatków,

 • Handel – na zakładce prezentowane są dane dotyczące przychodów ze sprzedaży,

 • Ewidencja ŚP – na zakładce prezentowane są szczegółowe dane związane z rozrachunkami,

 • Księgowość – na zakładce prezentowane są kwoty podatków oraz statystyki dla dokumentów, czyli informacje o liczbie dokumentów wg typu ewidencji wprowadzanych w Ewidencji, zapłat oraz dekretów,

 • Kadry i Płace – na zakładce prezentowane są wartości z deklaracji kadrowych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacja o zobowiązaniach podatkowych – wydruk prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych i składek ZUS dla poszczególnych baz danych,

 • ewidencja środków pieniężnych (struktura wiekowa płatności: kontrahenci, dokumenty, zestawienie; dokumenty nierozliczone: razem, podsumowanie) – standardowe wydruki pochodzące z ewidencji środków pieniężnych.

Zyskaj możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”.

Moduł dodtkowy enova365 Praca na Wielu Bazach zapewni znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu/kilku bazach (wiele firm), zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych. Zyskaj możliwość możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.

Funkcjonalność modułu enova365 Praca na Wielu Bazach:

Działania konfiguracyjne:

 • archiwizacja wielu baz danych,

 • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu),

 • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych – użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień,

 • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz,

 • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach,

 • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.

Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych – lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych:

  – przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych – czynność „Pokaż…” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji, czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie,

  – wykonanie określonych działań uzupełniających – czynność „Dodaj…” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych.

 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych,

e-Deklaracje – umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji.

Bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacje o zobowiązaniach podatkowych – raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych,

 • raport pracy operatorów – wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych,

  – wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych,

  – prezentuje informacje o liczbie utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów.

*Moduł współpracuje wyłącznie z bazami danych na serwerze MS SQL.

Kontroluj aktualny stan odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitoruj okres użytkowania dla poszczególnych pozycji asortymentu!

Moduł dodatkowy enova365 wspiera ewidencję procesów związanych z wydawaniem oraz zwrotem/zagubieniem/zniszczeniem odzieży roboczej i wyposażenia pracownika.

Dzięki aplikacji z łatwością kontrolujesz aktualną liczbę wydanej odzieży i wyposażenia pracownika oraz monitorujesz okres użytkowania charakterystyczny dla poszczególnych pozycji asortymentowych (możliwość generowania zwrotów odzieży „przeterminowanej”). System daje możliwość zdefiniowania zestawów wyposażenia dla konkretnych stanowisk pracy, a ewidencja wydanej odzieży i wyposażenia dostępna jest na kartotece pracownika.

Funkcjonalność modułu enova365 Zarządzanie Odzieżą Roboczą:

Proces wydawania odzieży roboczej oraz wyposażenia pracownika opiera się na dokumencie zamówienia i rozchodu wewnętrznego (RW), natomiast zwrot – w oparciu o dokument przyjęcia wewnętrznego (PW). Wydania i zwroty generowane są automatycznie dla zestawów asortymentu przypisanych dla poszczególnych pracowników ze względu na stanowisko pracy, które zajmują.

Rozwiązanie wymaga poza modułem enova365 Kadry i Płace (wersja złota) modułu enova365 Handel (wersja złota).

Moduł enova365 Kurierzy umożliwia współpracę enova365 z systemami firm kurierskich bez konieczności logowania się do witryn internetowych kuriera, w szczególności rejestrowanie przesyłek, pobieranie listów przewozowych i etykiet oraz zamawianie kuriera (odbiór przygotowanych do wysłania paczek).
Jedna instalacja enova365 może współpracować z wieloma systemami kurierskimi. Przesyłki są obsługiwane za pomocą dodatkowych parametrów i czynności dostępnych dla dowolnego dokumentu handlowego.

Moduł pozwala na wykonywanie następujących czynności:

 •  definiowanie firm kurierskich, z którymi instalacja enova365 będzie współpracować, każda z nich może mieć własny zestaw parametrów,
 • edycja dodatkowego zestawu parametrów dokumentu handlowego przeznaczonego do obsługi przesyłek,
 •  rejestrowanie przesyłek w systemach kurierów, pobieranie wydruków listów przewozowych i etykiet,
 • zamawianie odbioru przesyłek przygotowanych do wysłania.

Funkcjonalność będzie dostępna od wersji 1906 enova365. Obecnie obejmuje współpracę z firmami kurierskimi:

 • DHL
 • DPD
 • Pocztex

W kolejnych wersjach udostępnione zostaną integracje z kolejnymi firmami: UPS, Inpost, Fedex

Głównym benefitem jest uproszczenie pracy związanej z przygotowywaniem wysyłki towaru, oszczędność czasu, pełna informacja na temat przesyłki dostępna z poziomu enova365, bez konieczności logowania się do webserwisów udostępnianych przez firmy kurierskie, współpraca z wieloma kurierami, w przypadku korzystania z usług więcej niż jednej firmy kurierskiej.

Pulpity

Zorganizuj pracę i administrację w swojej firmie dzięki aplikacji dla Pracowników z dostępem do ich danych kadrowych.

Funkcjonalność enova365 Pulpit Pracownika:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych.

Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy,

 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,

 • składać wnioski kadrowe takie jak o zmianę danych osobowych, danych podatkowych, dokumentu tożsamości, rachunku bankowego a także wniosek o ubezpieczenie członka rodziny

 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,

 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,

 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,

 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

Benefity:

 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,

 • lepsza organizacja pracy,

 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,

 • poprawa efektywności operacyjnej,

 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Usprawnij procesy zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie dzięki dostępowi do danych pracowników w aplikacji dla kierowników.

Pulpit Kierownika zapewnia elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych, dzięki elektronicznemu obiegowi wniosków podległych pracowników oraz możliwości ich akceptacji, wykorzystanie aplikacji zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu, a także zapewnia lepszą organizację pracy, kontrolę nadgodzin i ustalanie zastępstw.

Funkcjonalność enova365 Pulpit Kierownika:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych podwładnych pracowników,

 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,

 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,

 • uzupełnienia zestawienia realizacji dla umów cywilnoprawnych zawieranych z rozliczeniem: Stawka za godzinę

 • drukowanie różnego rodzaju raportów.

Przyspiesz proces ewidencji czasu dzięki aktualizowanych na bieżąco informacjach o normach i czasie pracy!

enova365 Edycja Kalendarza w Pulpicie Pracownika umożliwia edycję danych na formularzu Czas pracy i Norma czasu pracy w Pulpicie Pracownika

Funkcjonalność enova365 Edycja Kalendarza w kalendarza w Pulpicie Pracownika:

Rozwiązanie umożliwia wprowadzenie bezpośrednio przez pracownika normy i czasu pracy w aplikacji Pulpit Pracownika. Dodatkowo daje dostęp do danych płacowych podległych pracowników w pulpicie Kierownika na przykład poprzez wydruki, cechy, dokumenty dodatkowe.

Zwiększ konkurencyjność i udostępnij kontrahentom nowy kanał komunikacji. Przedstawiamy dedykowaną platformę z dostępem do zamówień i dokumentów.

Platforma internetowa Pulpit Kontrahenta to klasyczne rozwiązanie typu B2B kierowane do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365. Pulpit Kontrahenta znacznie uprości i zautomatyzuje procesy składania i obsługi zamówień – proces obiegu dokumentów i informacji pomiędzy kontrahentem a użytkownikiem enova365 utrzymywany jest od początku do końca w jednej bazie danych (brak konieczności wysyłania maili, faxów, wykonywania telefonów)

Funkcjonalność enova365 Pulpit Kontrahenta:

 • Samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy (również w relacji do zapytań ofertowych) , oferty od dostawcy;
 • udostępnienie kontrahentowi informacji o jego należnościach i zobowiązaniach;
 • możliwość przeglądania przez kontrahenta listy towarowej ogólnej lub w podziale na grupy asortymentowe;
 • możliwość wyświetlana zdjęć towarów;
 • możliwość przeglądania i odbieranie faktur sprzedaży (formaty PDF, EDI);
 • podgląd kontrahenta na indywidualne warunki handlowe;
 • informacja o zadaniach CRM kontrahenta;
 • możliwość zarządzania zakresem udostępnianych kontrahentowi informacji poprzez rozbudowany mechanizm nadawania uprawnień;
 • możliwość połączenia z modułem Workflow w celu np. zdefiniowania powiadomień dla operatora enova365 o wystawionych dokumentach.

Od wersji 14.0. dostępna wersja z interfejsem anglojęzycznym

Platforma do elektronicznej komunikacji pomiędzy Biurem Rachunkowym, a jego Klientami.

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego stanowi narzędzie komunikacji między biurem Rachunkowym a jego klientami. Ma charakter B2B. Użytkownikiem Pulpitu Klienta Biura rachunkowego jest właściciel lub pracownik firmy będącej klientem biura rachunkowego. W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego zebrane są wszystkie istotne z punktu widzenia klienta informacje takie jak dane księgowe związane z rozliczeniami podatkowymi i sprawozdawczością finansową, dane dotyczące rozrachunków oraz informacje z obszaru środków trwałych. Udostępnij swoim Klientom ich dane w dogodnym dla nich czasie i zbierz wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

Funkcjonalność Pulpitu Klienta Biura Rachunkowego:

 • prezentacja najważniejszych informacji z zakresu prowadzonej przez Klienta działalności,

 • udostępnianie Klientowi informacji z zakresu rozliczeń podatkowych,

 • umożliwienie Klientowi wyeksportowania przelewów do pliku i zaimportowania ich do banku,

 • przekazanie Klientowi możliwości generowania wydruków z obszaru zapisów księgowych, rozliczeń podatkowych, rozrachunków oraz środków trwałych,

 • udostępnienie Klientowi informacji o zaewidencjonowanych w bazie środkach trwałych, pomocnych podczas przeprowadzania inwentaryzacji.

Rozszerz funkcjonalność Pulpitu podstawowego (Pracownika, Kontrahenta, Klienta Biura Rachunkowego).

Funkcjonalność enova365 Workflow w Pulpitach sprawia, ze możesz skoncentrować się nad merytorycznym aspektem realizacji czynności, a o kwestie organizacji i delegowania  pracy czy terminy zadba aplikacja. Zminimalizuj prawdopodobieństwo pomyłki pracownika i zautomatyzuj powtarzalne czynności. Workflow w Pulpitach zapewni obsługę wielopoziomowej akceptacji w procesach oraz pozwoli na monitorowanie postępu realizacji sprawy, poprzez śledzenie etapów w procesie.

Funkcjonalność enova365 Workflow w Pulpitach:

Wykorzystanie Workflow w Pulpitach pozwala na połączenie w ciągi decyzyjne operacji wykonywanych przez użytkowników pulpitów oraz operatorów enova365.

Przykład z wykorzystaniem Pulpitu Pracownika jako Pulpitu podstawowego:

 1. Firma posiada następujące moduły enova365:

 • Kadry Płace w wersji złotej,

 • Pulpit Pracownika,

 • Konfigurator Workflow

 • Workflow w wersji platynowej

 • oraz Workflow w Pulpitach

Użytkownik pulpitu pracownika  wprowadza wniosek o urlop, proces zostaje uruchomiony w momencie składania wniosku przez pracownika. System na podstawie struktury organizacyjnej i obecności w firmie przekazuje wniosek do akceptacji  do właściwego przełożonego lub zastępcy. Ścieżka akceptacji może być dowolnie wielopoziomowa, by w końcu przełożony na właściwym szczeblu zaakceptował wniosek powodując wprowadzenie nieobecności do kalendarza pracy pracownika. Pracownik może na bieżąco śledzić na jakim etapie i u kogo jest obecnie jego wniosek bez potrzeby angażowania działu HR czy przełożonego.

HUBER Eryk Gałan

ul. Dolna 3 Maja 8/1, 20-079 Lublin

Telefon: 81 534 00 77

E-mail: biuro@huber.net.pl

  © 2019 HUBER Eryk Gałan