Zgoda terminowa

wyślij poniższy tekst na adres biuro@huber.net.pl
Pamiętaj aby uzupełnić wolne pola.

W związku z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”), działając jako Administrator danych osobowych w:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa firmy, adres, NIP)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez: HUBER Eryk Gałan z siedzibą w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 8/1, identyfikującej się numerami NIP 7121140583, REGON 431184590, reprezentowaną przez: Eryk Gałan – Właściciel, zwanym w dalszej części „Przetwarzającym”.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie usług wsparcia obsługi Systemu Zarządzania posiadanego przez podmiot wyrażający zgodę.
 2. W celu realizacji postanowień pkt. 1, Administrator dobrowolnie powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wykonania usług, obejmujących wszystkie dane osobowe zapisane w zbiorach danych Systemu Zarządzania oraz inne dane niezbędne do wykonania usługi.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym zakresie: organizowanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, zmienianie, pobieranie, przeglądanie, przesyłanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do:
 5. dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych
 6. zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
 7. nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane oraz zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych
 8. usunięcia posiadanych danych osobowych, których dotyczy usługa oraz usunięcia wszelkich ich istniejących kopii, chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych do czasu zakończenia świadczenia usługi i jej rozliczenia.
 9. zgłaszania Administratorowi naruszenia ochrony danych osobowych, których dotyczy usługa
 10. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi 
  w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 11. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą zgodą do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania usługi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych. 
 12. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z udzieloną zgodą, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 13. Zgoda zostaje udzielona na okres 12/24/36/48/60 miesięcy. (niepotrzebne skreślić)
 14. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie jej obowiązywania. O wycofaniu zgody Przetwarzający zostanie poinformowany w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres biuro@nazwa.pl.

Imię i nazwisko administratora danych ………………………………………………………………..